Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor diensten van het bedrijf drive&park Booking GmbH

drive&park Booking GmbH 

Niederrheinstraße 195

40474 Düsseldorf

Telefoon: 0211 / 859 099 80

E-mail: info@driveandpark.nl

1. terbeschikkingstelling van eigen parkeerplaatsen

1.1. drive&park Booking GmbH biedt parkeerdiensten aan als eigen contractuele diensten.

1.2 drive&park Booking GmbH heeft de positie van een verhuurder, voor zover de levering van de verhuurdienst door drive&park Booking GmbH uitdrukkelijk is overeengekomen als contractuele dienst van drive&park Booking GmbH.

1.3 De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties van het dienstverlenende bedrijf drive&park Booking GmbH – hierna te noemen dienstverlener – met haar contractpartner – hierna te noemen klant.

Voor zover er individuele contractuele bepalingen bestaan die afwijken van of in tegenspraak zijn met de bepalingen van deze AV, hebben de individuele contractuele bepalingen voorrang.

2. Contractueel doel

drive&park Booking GmbH verhuurt parkeerplaatsen in speciaal daarvoor gehuurde parkeergarages.

Deze verhuur kan andere diensten omvatten, die vallen onder de Algemene Voorwaarden voor diensten met partnerbedrijven.

3. Conclusie van het contract.

3.1.1 In het geval van parkeergarageverhuur kan het contract worden gesloten via het internetportaal van de Dienstverlener, mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax.

3.1.2 Indien de overeenkomst mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax wordt gesloten, komt de overeenkomst als volgt tot stand:

De opdrachtgever doet mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax een aanbod aan de dienstverlener om een bemiddelingscontract af te sluiten. Als de dienstverlener het aanbod van de klant mondeling of telefonisch bevestigt, wordt de huurovereenkomst geacht onmiddellijk te zijn gesloten. Als de dienstverlener het aanbod van de klant schriftelijk, per e-mail of per fax bevestigt, wordt het huurcontract geacht te zijn gesloten na ontvangst van de overeenkomstige bevestiging via de verschillende communicatiekanalen.

In het geval van overeenkomsten voor de huur van parkeerplaatsen buiten bedrijfsterreinen heeft de klant, indien hij een consument is, een overeenkomstig herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De dienstverlener verwijst uitdrukkelijk naar de link op zijn internetportaal naar de informatie over het herroepingsrecht.

3.1.3 De klant kan via het internetportaal van de dienstverlener informatie inwinnen over het boekingsproces. Als de klant besluit om de dienstverlener als tussenpersoon opdracht te geven, worden zijn gegevens vastgelegd met behulp van een formulier dat in digitale vorm beschikbaar is op het internetportaal van de dienstverlener. De klant kan kiezen in welke taal hij het formulier invult. De gegevens van de klant worden opgeslagen op de server van de dienstverlener. De klant wordt geïnformeerd over de opslag van zijn gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt hem ook getoond hoe hij de gegevens kan inzien. Door op de betreffende knop “Betalen per automatische incasso”, “Betalen per creditcard”, “Directe overschrijving” te drukken, doet de klant een dienovereenkomstig bindend aanbod om de dienstverlener een parkeerplaats ter beschikking te stellen. De klant wordt dan onmiddellijk langs elektronische weg op de hoogte gesteld van de ontvangst van zijn boeking en huuropdracht. De dienstverlener bevestigt de boeking en de huuropdracht op dezelfde wijze. Het contract tussen de dienstverlener en de klant komt pas tot stand wanneer de bestelling door de dienstverlener is bevestigd.

Als de boeking via het internetportaal wordt bevestigd direct nadat op de knop “Betalen per automatische incasso”, “Betalen per creditcard” of “Directe overboeking” is geklikt en de boekings- en huuropdracht wordt geplaatst door onmiddellijke weergave van deze boekingsbevestiging op het scherm van de klant, komt het contract met de dienstverlener tot stand op het moment van ontvangst en weergave van deze boekingsbevestiging op het scherm van de klant, zonder dat een tussentijdse kennisgeving van ontvangst van de boeking van de klant nodig is. In dit geval heeft de klant de mogelijkheid om de boekingsbevestiging op te slaan en af te drukken. Het bindende karakter van de overeenkomst is echter niet afhankelijk van de vraag of de klant van deze mogelijkheid tot opslaan of afdrukken gebruik maakt. De dienstverlener stuurt de klant ook een kopie van de boekingsbevestiging per e-mail of e-mailbijlage. Verzending per post of fax is voorbehouden aan speciale gevallen, zoals bepaald door de dienstverlener.

3.1.4 De dienstverlener wijst erop dat er volgens de wettelijke bepalingen geen herroepingsrecht bestaat voor op afstand gesloten overeenkomsten voor personenvervoer, maar alleen de wettelijke herroepings- en annuleringsrechten. Er bestaat echter wel een herroepingsrecht als de overeenkomst buiten verkoopruimten is gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst is gebaseerd, op voorafgaand verzoek van de consument zijn gevoerd; in dat laatste geval bestaat er ook geen herroepingsrecht.

In het geval van overeenkomsten tussen de dienstverlener en de klant waarbij de dienstverlener zijn eigen parkeerplaatsen verhuurt, heeft de klant, indien de klant een consument is, een herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De dienstverlener verwijst uitdrukkelijk naar de link op zijn internetportaal naar de informatie over het herroepingsrecht.

4. Contractduur, opzegging en beëindiging

4.1 Het contract tussen de dienstverlener en de klant begint en eindigt op de individueel overeengekomen datum.

4.2 De dienstverlener verleent de klant een contractueel recht op annulering. Het herroepingsrecht kan schriftelijk, per fax of per e-mail worden uitgeoefend. Bepalend voor het tijdstip van inwerkingtreding van de opzegging is de ontvangst van de verklaring door de dienstverlener, waarbij de gebruikelijke openingstijden, die te zien zijn op het internetportaal van de dienstverlener, in acht moeten worden genomen. In geval van annulering voor het begin van het contract heeft de dienstverlener het recht om de volgende forfaitaire schadevergoeding te eisen:

Tot 24 uur voor het begin van de huurperiode: gratis.

Minder dan 24 uur voor het begin van de huur: 50% van de overeengekomen kosten voor de parkeerplaats.

4.5 Annulering zonder opzegtermijn om gegronde redenen is mogelijk. Er is sprake van een gewichtige reden, bijvoorbeeld als de betreffende diensten om aantoonbare ziektegerelateerde redenen niet kunnen worden aangevangen.

5. omvang van de diensten, verplichtingen van de contractuele partners

5.1 In geval van klachten of andere aanspraken van de klant, zal de dienstverlener op eerste verzoek alle informatie en documenten met betrekking tot de geboekte diensten verstrekken, voor zover deze van belang zijn voor de klant.

5.2 Indien de dienstverlener feitelijk niet in staat is om de contractueel verschuldigde prestatie van een opdracht uit te voeren, dient hij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.3 De partijen zullen zich naar eer en geweten inspannen om de contractpartner te ondersteunen bij de uitvoering van de respectievelijke verplichting door informatie, voorlichting of ervaring ter beschikking te stellen om een vlotte en efficiënte workflow voor beide partijen te garanderen.

5.4 Elk van de contractpartijen kan de andere contractpartij schriftelijk verzoeken om wijzigingen in de overeengekomen omvang van de diensten. Na ontvangst van een wijzigingsverzoek gaat de ontvanger na of en onder welke voorwaarden de wijziging uitvoerbaar is en stelt hij de aanvrager onverwijld in tekstvorm op de hoogte van de goedkeuring of afwijzing en motiveert dit zo nodig. Als een wijzigingsverzoek van de klant een uitgebreide toetsing vereist, mag de dienstverlener de toetsingsinspanning hiervoor met voorafgaande kennisgeving in rekening brengen als de klant desondanks aandringt op de toetsing van het wijzigingsverzoek.

Indien nodig zullen de contractuele aanpassingen van de overeengekomen voorwaarden en diensten die nodig zijn voor een herziening en/of wijziging schriftelijk worden vastgelegd in een wijzigingsovereenkomst en worden afgesloten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Diensten zijn verschuldigd en worden gefactureerd tegen de vaste prijs die in het individuele contract is gespecificeerd bij voltooiing of bij overeenstemming over vergoeding op basis van tijd en materiaal, tenzij in het contract een andere factureringsmethode is overeengekomen. De bijbehorende prijzen en voorwaarden worden meegedeeld op het moment van de boeking, maar uiterlijk in de boekingsbevestiging.

6.2 Belasting over de toegevoegde waarde wordt in rekening gebracht tegen het op het moment van uitvoering geldende tarief.

6.4 Facturen zijn betaalbaar bij ontvangst zonder aftrek. De respectievelijke prestaties worden verrekend met betaaldiensten via het internetportaal. In het geval van een incasso aan de klant behoudt de dienstverlener zich uitdrukkelijk het recht voor om de dienst te weigeren en/of de gederfde winst te claimen. De kosten voor de automatische incasso zijn voor rekening van de klant.

7 Aansprakelijkheid

7.1 De dienstverlener is aansprakelijk uit hoofde van de huurovereenkomst in geval van opzet of grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aansprakelijkheid voor garanties is onafhankelijk van schuld. De dienstverlener is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid in overeenstemming met de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De aanspraak op schadevergoeding voor de licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, tenzij de aansprakelijkheid gebaseerd is op letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De dienstverlener is in dezelfde mate aansprakelijk voor de schuld van plaatsvervangende agenten en vertegenwoordigers.

7.2 Zolang de dienstverlener geen contractuele verplichting of contractuele toezegging aan de klant heeft gedaan, is hij niet aansprakelijk voor de totstandkoming van het contract tussen de klant en de respectieve te bemiddelen dienstverleners.

8. jurisdictie

Op de zakelijke relatie tussen de partijen is uitsluitend Duits recht van toepassing.

Als de klant een ondernemer is, is Düsseldorf de bevoegde rechtbank.

Als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de maatschappelijke zetel van de dienstverlener.

9. overige bepalingen

De dienstverlener neemt niet deel aan de vrijwillige beslechting van consumentengeschillen overeenkomstig de wet op de beslechting van consumentengeschillen.

Status augustus 2020

Selecteer een luchthaven